LingfilSemitica tangentbord

LingfilSemitica keyboard routine

 

av Bo Isaksson

 

V. 3.1 (new from v. 3: macron is now CTRL ’-’, dot is CTRL ’*’, breve is SHIFT CTRL ’-’; 3.1: IPA)

Innehåll / Contents

Snabbhandledning för en semitist / A Semitist’s quick companion. 3

1. Innan du börjar skriva / Before typing with LingfilSemitica. 5

1.1.1 LingfilSemitica.kmp. 5

1.1.2 LingfilSemiticaWithCharis.kmp. 5

1.2 Rekommenderade inställningar i Keyman / Suggested configurations in Keyman. 6

1.3 Teckensnittet Charis SIL / The font Charis SIL. 6

2. Principer för LingfilSemitica / General properties of LingfilSemitica. 7

3. Internationella fonetiska alfabetet / International Phonetic Alphabet (IPA) 8

Pulmonisk-egressiva konsonanter / Pulmonic consonants (IPA) 8

Icke-pulmoniska konsonanter / Non-pulmonic (IPA) 9

Bilabialer (IPA) 9

Labiodentaler (IPA) 9

Dentaler (IPA) 10

Alveolarer (IPA) 10

Postalveolarer (IPA) 11

Palatoalveolarer (IPA) 11

Retroflexer (IPA) 11

Palataler (IPA) 11

Velarer (IPA) 12

Uvularer (IPA) 12

Faryngaler (IPA) 12

Glottaler (IPA) 13

Längd och betoning / Length and stress (IPA) 13

Nasaliserad / Nasalised [Tilde (˜)] (IPA) 13

Pre/postnasaliserad / Pre/post nasalised [ⁿ] (IPA) 13

Faryngaliserad / Pharyngalised [ˤ] (IPA) 14

Labialiserad / Labialised [ʷ](IPA) 14

Palataliserad / Palatalised [ʲ] (IPA) 14

Tonande-tonlös / Voiced-voiceless [Haček below (ˬ) – Ring (°)] (IPA) 14

Velariserad / Velarised [ˠ] (IPA) 14

Velariserad-faryngaliserad / Velarised-pharyngalised [Tilde (~)/ Tilde overlay] (IPA) 14

Dental/apical/laminal/linguo-labial (IPA) 15

Centralised/rounded/advanced/retracted/raised/ATR (IPA) 15

Flåsuttal / Breathy (IPA  ̤ ) 15

Affrikata / Affricate (IPA ͡  ) 15

Stigande-fallande intonation / Rising-falling intonation (IPA ↘ and ↗) 15

Palatal krok / Palatal hook (IPA) 16

Retroflex krok / Retroflex hook (IPA) 16

Lock / Curl (IPA) 16

Implosiv krok / Implosive hook (IPA) 16

Ejektiv krok / Ejective hook (IPA) 16

Liten versal / Small capital (IPA) 16

4. Macron  (ˉ) 16

5. Breve (˘) 17

6. Punkt under-över / Dot low-high. 17

7. Superscript/subscript 18

8. Haček/cirkumflex (ˇ/^/ˬ / ̭) 18

9. Cedilla (¸) 18

10. Komma under / Comma below.. 18

11. ”Bokstavsliknande” tecken / ”Letter-like” characters. 19

12. Rotera tecken / Turn a character 19

13. Spegelvänd tecken / Invert (mirror) a character 20

14. Ogonek (˛) 20

15. Caron – Horn. 20

16. Akut-grav efter bokstav / grave-acute after 20

17. Snedstreck / Slash overlay. 20

18. Krok över / Hook above. 21

19. Krok vidhängd / Hook. 21

20. Bokstav över / Combining letter above. 21

21. Bråktal / Fractions. 21

22. Redaktionella tecken / Editorial signs. 21

23. Matematiska symboler / Mathematical symbols. 22

24. Några specialtecken / Some special characters. 23

25. Om sammansatta tecken i unicode / A remark on combined characters. 25

 

Snabbhandledning för en semitist / A Semitist’s quick companion

LingfilSemitica fungerar med alla unicodeteckensnitt som har nedanstående tecken. Observera att även de senaste versionerna av Times New Roman (från v. 5.0) och Arial (finns med i Windows Vista) har nedanstående tecken (med ett undantag: ).

LingfilSemitica works with all unicode fonts containing the signs below. The latest versions of Times New Roman (from v. 5.0) and Arial (in Windows Vista) contain the signs in the table (with one exception: ).

 

ʾ

ALT ’,’

ʿ

ALT ’.’

ʔ

SHIFT ALT ’,’

ʕ

SHIFT ALT ’.’

ǝ

ALT-’e’

ǝ + ’§’

ā

a + CTRL ’-’

a + ’§’

å

å superscript (anv./use Word’s superscript)

æ

ALT-a

ǣ

æ + CTRL ’-’

æ + ’§’ (ej i/not in Times New Roman/Arial)

b + CTRL ’-’

ƀ

b + CTRL ’--’

d + CTRL ’-’

đ

d + CTRL ’--’

d+ CTRL ’'’

ḏ̣

d+ CTRL ’-'’

ē

e + CTRL ’-’

e + ’§’

ɛ

CTRL-ä

ɛ̄

ɛ + CTRL ’-’

ɛ + ’§’

g + CTRL ’-’

ǧ

g + ’^’

ġ

g + CTRL ’'’

h + CTRL ’'’

ALT-h

ī

i + CTRL ’-’

k + CTRL ’-’

ҟ

k + CTRL ’--’

k+ CTRL ’'’

ō

o + CTRL ’-’

o + ’§’

p + CTRL ’-’

s+ CTRL ’'’

š

s+’^’

ś

s + ’´’

s + ’`’

s + ’1§’

s + ’2§’

s + ’3§’

s₁

s + ’1§§’

s₂

s + ’2§§’

s₃

s + ’3§§’

t+ CTRL ’-’

t+ CTRL ’'’

ṯ̣

t+ CTRL ’-'’

ū

u+ CTRL ’-’

z+ CTRL ’'’

 

 

Användarhandledning för LingfilSemitica tangentbord

A manual for typing transcription signs with the LingfilSemitica keyboard

1.Innan du börjar skriva / Before typing with LingfilSemitica

 

1.1 Paketen med LingfilSemitica har följande innehåll/Contents of the LingfilSemitica packages

1.1.1 LingfilSemitica.kmp

(används när LingfilSemitica ska installeras utan teckensnittet Charis SIL och när LingfilSemitica ska uppdateras med ny version /to be used when installing LingfilSemitica without Charis SIL or when updating LingfilSemitica)

LingfilSemitica.kmx         tangentbordsdrivrutin/keyboard routine

LingfilSemitica.kvk          tablå över tangenternas placering/on-screen keyboard for Keyman Desktop

readme.htm                    första info om installation/first info on installation

welcome.htm                  den här filen /the present file

LingfilSemitica.ico           ikon/icon shown in Windows taskbar notification area when LingfilSemitica is active

 

Installation: Om en äldre version av LingfilSemitica är installerad så avinstallera den först via Keyman Desktop Configuration. Dubbelklicka sedan på filen LingfilSemitica.kmp. Då installeras 1) den nya versionen av tangentbordet LingfilSemitica, 2) ”on-screen keyboard” (som visar vad tangenterna betyder), 3) ikonen (Sm) som visar när LingfilSemitica är inkopplat.

Installation: Uninstall any older version of LingfilSemitica in Keyman Desktop Configuration. Then double-click on LingfilSemitica.kmp. The new keyboard routine will be installed in Keyman Desktop as well as the on-screen keyboard, and the icon (Sm) that shows up when LingfilSemitica is active.

1.1.2 LingfilSemiticaWithCharis.kmp

(används om du vill installera teckensnittet Charis SIL samtidigt med LingfilSemitica /in order to install the font Charis SIL together with LingfilSemitica)

LingfilSemitica.kmx         tangentbordsdrivrutin/keyboard routine

LingfilSemitica.kvk          tablå över tangenternas placering/on-screen keyboard

readme.htm                    första info om installation/first info on installation

welcome.htm                  den här filen (som du nu läser)/the present file

CharisSILR.ttf                 transkriptionsteckensnitt, rak/transcription font, regular

CharisSILB.ttf                 transkriptionsteckensnitt, fetstil/bold

CharisSILBI.ttf                transkriptionsteckensnitt, fet kursiv/bolditalic

CharisSILI.ttf                  transkriptionsteckensnitt, kursiv/italic

CharisSILofl.txt               copyrightbestämmelser för Charis SIL/copyright regulations for Charis SIL

LingfilSemitica.ico           ikon/icon shown in Windows taskbar notification area when LingfilSemitica is active

 

Installation: dubbelklicka på filen LingfilSemiticaWithCharis.kmp. Då installeras 1) tangentbordet (LingfilSemitica), 2) ”on-screen keyboard” (som visar vad tangenterna betyder), 3) ikonen (Sm) som visar när LingfilSemitica är inkopplat, samt 4) teckensnittet (Charis SIL). Installation: Double-click on LingfilSemiticaWithCharis.kmp. Then the keyboard routine (LingfilSemitica) is installed in Keyman Desktop as well as the on-screen keyboard, the icon (Sm) that shows up when LingfilSemitica is active, and the font Charis SIL.

1.2 Rekommenderade inställningar i Keyman / Suggested configurations in Keyman

Rekommenderade inställningar i Keyman Desktop (anges av användaren i ”configuration”) / Suggested configurations in Keyman Desktop (to be assigned in ”configuration”).

a) Snabbkommandon / Short-cuts

SHIFT-CTRL K   Koppla in LingfilSemitica tangentbord/activate LingfilSemitica

SHIFT-CTRL L    Stäng av Keyman Desktop/inactivate Keyman Desktop

b) Tips för ”Languages” i ”Configuration”: koppla LingfilSemitica till Windowsspråken Svenska och Engelska och andra språk med latinska alfabeten som du skriver reguljärt i.

Recommendation for ”Languages” in ”Configuration”: assign LingfilSemitica to the Windows languages Swedish and English and other Latin-based languages.

1.3 Teckensnittet Charis SIL / The font Charis SIL

Charis SIL är ett utmärkt transkriptionsteckensnitt som även lämpar sig väl för allmänt bruk. Det har inkluderats i ett av paketen för dem som inte har tillgång till de senaste versionerna av Times New Roman och Arial. De senare innehåller nästan alla transkriptionstecken som finns i Charis SIL. Samtliga tecken som beskrivs nedan finns i Charis SIL.

Charis SIL is an excellent transcription font that is also well suited for general writing. It is supplied in one of the packages for those who do not possess the latest versions of Times New Roman or Arial (v. 5.0 and above), which contain most of the transcription characters in Charis SIL. All the characters described below are available in Charis SIL.

 

Charis SIL skapar som standard ett något större radavstånd än exempelvis Times New Roman. Om ett kompakt radavstånd är viktigt kan detta åstadkommas genom att ange ett exakt radavstånd i Word: / Charis SIL requires by default a somewhat looser line spacing than e.g. Times New Roman. If this is a critical issue, the user should set line spacing in Word to an exact value:

“Our SIL Unicode Roman fonts include characters with multiple stacked diacritics that need a much looser line spacing (for example, U+1EA8 ). We cannot make the line spacing tighter without experiencing “clipping” of those characters. You may be able to overcome this by adjusting the line spacing in the application. For example, in Microsoft Word select Format / Paragraph and set the line spacing to use the Exactly setting and a value more suited to your needs. For example, if the font size is 12 pt, select line spacing of Exactly 13 pt. This will give a tighter line spacing. You can adjust the value up or down depending on how many diacritics you need to stack. With HTML you should also be able to change the line spacing; add the line-height property to your tag (“line-height:105%;” or “line-height: 12pt;”) and play around with the value until you get the spacing desired.” (SIL).

2.Principer för LingfilSemitica / General properties of LingfilSemitica

A. Tangentbordet ansluter till det svenska (fysiska) tangentbordet. LingfilSemitica is specifically made for the national standard Swedish (hardware) keyboard. It is possible to use it with other national keyboards as well, but some keys will be positioned differently.

B. LingfilSemitica är gjort för reguljärt skrivande, inte bara för transkription. Samtliga tangenter på ett svenskt tangentbord fungerar i största möjliga utsträckning enligt sin fysiska märkning även när LingfilSemitica är inkopplat. ’åäöÅÄÖ’ nås t. ex. med de vanliga åäö-tangenterna. Stora ansträngningar har gjorts för att det svenska tangentbordet ska fungera ”normalt” med LingfilSemitica inkopplat. Apostrof skrivs t.ex. med tangenten märkt ’'’, akut accent skrivs med tangenten märkt ’ ́’, etc. Det är med särskilda kombinationer (t.ex. med CTRL och ALT) som speciella tecken skapas.

LingfilSemitica is made for regular writing, not only for transcription signs. All keys on the Swedish national standard (hardware) keyboard function as ”normal” with LingfilSemitica (you type åäöÅÄÖ with the usual åäö-keys). The special characters are achieved with specific key combinations (as with CTRL and ALT keys).

 

Undantag/exceptions:

1. Accenter etc. (s.k. diakritica) skrivs efter basbokstaven och inte före. / Accents etc. (diacritics) are written after the base character and not before it.

2. Cirkumflex ’  ̂’ skrivs med genom att trycka tangenten ’  ̂’ två gånger (första tryckningen resulterar i ett haček)./Circum is written by typing ’ ̂’ twice (first time you get haček).

3. Eurotecknet (€) nås genom ALT ’5’ / The Eurosign (€) is typed by ALT ʼ5ʼ.

 

C. Komplexa tecken skrivs genom att börja med basbokstaven, sedan lägga till diakritica. Complex characters are shaped by first typing the base character, then adding the diacritics. Börja med basbokstaven. Lägg sedan till diakritiska tecken (markerade på de svenska tangenterna). Begin with the base character. Then add the diacritic(s).

D. De flesta diakritiska tangenter (accenter etc.) är ”strömbrytare” eller ”loopar”: tryck en gång till så återkommer basbokstaven eller så ändras det diakritiska tecknet till ett annat tilläggstecken. Upprepa tryckningen tills basbokstaven återkommer, då har alla varianter uttömts. Most diacritic keys are ”toggles” or ”loops”: type it once again and the base character returns or the diacritic is changed in another way. You exhaust all variants by repeated typing of the accent key until the base character returns without diacritic.

Ex. 1: á skrivs genom att först skriva ’a’, sedan trycka ned akut-tangenten: steg 1: ’a’; steg 2: ’´’. Resultat: á  (anm.: akut tas bort igen med nytt ʼ´ʼ). You write á by first typing ʼaʼ and then the acute key: Step 1: ʼaʼ, step 2: ʼ´ʼ; result: á (note: acute is removed again by typing a new ʼ´ʼ)

Ex. 2: ǧ =’g’ + ’^’ (SHIFT ’¨’: växlar mellan ˇ och ^ över och ibland även under basbokstaven. SHIFT ʼ¨ʼ toggles between ˇ and ^ above and sometimes also under the base character).

Ex. 3: â = ’a’ + ’^’ + ’^’

Ex. 4: ḓ = ’d’ + ’^’ + ’^’ + ’^’

Ex. 5: ś = ’s’ + ’´’

Ex. 6: ã = ’a’ + ’˜’ [’a’ + LALT ’¨’] (see nedan/below)

Ex. 7: ñ = ’n’ + ’˜’ [’n’ + LALT ’¨’]

Ex. 8: = ’n’ + ’~’ [’n’ + RALT ’¨’] (see below)

Ex. 9: = ’b’ + ’~’ [’b’ + RALT ’¨’] (velariserat/velarized b)

 

E. Diakritiska tecken kan ofta kombineras. Diacritics can often be combined.

Ex. 5: ầ = ’a’ + ’^’ + ’^’+ ’`’ (see below) eller/or ’a’ + ’`’ + ’^’+ ’^’.

 

3.Internationella fonetiska alfabetet / International Phonetic Alphabet (IPA)

The International Phonetic Alphabet (rev. 2005)

 

Pulmonisk-egressiva konsonanter / Pulmonic consonants (IPA)

(använder en luftström från lungan samt utandning av denna för att bilda ljud)

 

Där tecken uppträder i par är den övre tonlös och den undre tonande. /Pairs in the same table cell refer to voiceless/voiced variants.

Klicka på kolumnrubriken för att få instruktion hur tecknen skrivs med LingfilSemitica. /Click on the column headings for instructions how to write the signs in LingfilSemitica.

 

 

bilabial

labio-dental

dental

alveolar

post-alveolar

retro-flex

palatal

velar

uvular

faryngal

glottal

Further link

labial.

 

dental.

 

 

retrofl.

palatal.

velar.

 

faryngal.

 

klusil/ plosive

p

b

 

 

t

d

 

ʈ

ɖ

c

ɟ

k

ɡ

q

ɢ

 

ʔ

nasal (nasalised)

m

ɱ

 

n

 

ɳ

ɲ

 

ɴ

 

 

tremulant/ trill

ʙ

 

 

r

 

 

 

 

ʀ

 

 

flapp/ tap, flap

 

 

ɾ

 

ɽ

 

 

 

 

 

frikativa/ fricative

ɸ

β

f

v

θ

ð

s

z

ʃ

ʒ

ʂ

ʐ

ç

ʝ

x

ɣ

χ

ʁ

ħ

ʕ

h

ɦ

lateral frikativa/ lateral fricative

 

 

 

ɬ

ɮ

 

 

 

 

 

 

 

halvvokal/ approximant

 

ʋ

 

ɹ

 

ɻ

j

ɰ

 

 

 

lateral halvvokal/ approximant

 

 

 

l

 

ɭ

ʎ

ʟ

 

 

 

Icke-pulmoniska konsonanter / Non-pulmonic (IPA)

 

 

bilabial

 

dental

alveolar

post-alveolar

palato-alveolar

alveolar lateral

velar

uvular

klickljud/ click

ʘ

 

ǀ

!

!

ǂ

ǁ

 

 

tonande implosiva/ voiced implosive

ɓ

 

ɗ

ɗ

 

 

ʄ

ɠ

Ɠ

ejektiva/ ejective

 

 

 

 

 

 

Bilabialer (IPA)

 

 

LingfilSemitica

 

 

 

klusil/ plosive

p

b

p

b

nasal

m

m

tremulant/ trill

ʙ

B Ctrl-’<’

flapp/ tap, flap

 

 

frikativa/ fricative

ɸ

β

f Ctrl-’+’

b Ctrl-’+’

lateral frikativa/ lateral fricative

 

 

halvvokal/ approximant

 

 

lateral halvvokal/ approximant

 

 

klickljud/ click

ʘ

O Ctrl-’+++’

tonande implosiva/ voiced impl.

ɓ

b LAlt-’11’

ejektiva/ ejective

p Shift-Alt-’'’

Labiodentaler (IPA)

 

 

LingfilSemitica

 

 

 

klusil/ plosive

 

 

nasal

ɱ

m Ctrl-’+++’

tremulant/ trill

 

 

flapp / tap, flap

v LAlt-’11’

frikativa/ fricative

f

v

f

v

lateral frikativa/ lateral fricative

 

 

halvvokal/ approximant

ʋ

v Ctrl-’++’

lateral halvvokal/ approximant

 

 

Dentaler (IPA)

 

 

LingfilSemitica

 

 

 

klusil/ plosive

 

 

nasal

 

 

tremulant/ trill

 

 

flapp / tap, flap

 

 

frikativa/ fricative

θ

ð

t Ctrl-’+’

Alt-’d’

lateral frikativa/ lateral fricative

 

 

halvvokal/ approximant

 

 

lateral halvvokal/ approximant

 

 

klickljud/ click

ǀ

LAlt-’<<’

tonande implosiva/ voiced impl.

ɓ

b LAlt-’11’

ejektiva/ ejective

t Shift-Alt-’'’

Alveolarer (IPA)

 

 

LingfilSemitica

 

 

 

klusil/ plosive

t

d

t

d

nasal

n

n

tremulant/ trill

r

r

flapp / tap, flap

ɾ

r  LAlt-’11’

frikativa/ fricative

s

z

s

z

lateral frikativa/ lateral fricative

ɬ

ɮ

l Ctrl-’++++’

l Ctrl-’++++++++++’

halvvokal/ approximant

ɹ

r Shift-Ctrl-’+’

lateral halvvokal/ approximant

l

l

klickljud/ click

!

!

tonande implosiva/ voiced impl.

ɗ

d LAlt-’11’

ejektiva/ ejective

t Shift-Alt-’'’

ejektiva/ ejective

s Shift-Alt-’'’

lateralt klickljud/ lateral click

ǁ

LAlt-’<<<’

lateral tonande implosiva/ lateral voiced implosive

ʄ

f LAlt-’11’

Postalveolarer (IPA)

 

 

LingfilSemitica

 

 

 

klusil/ plosive

 

 

nasal

 

 

tremulant/ trill

 

 

flapp / tap, flap

 

 

frikativa/ fricative

ʃ

ʒ

s Ctrl-’+++’

z Ctrl-’+’

lateral frikativa/ lateral fricative

 

 

halvvokal/ approximant

 

 

lateral halvvokal/ approximant

 

 

klickljud/ click

!

!

Palatoalveolarer (IPA)

 

 

LingfilSemitica

 

 

 

klickljud/ click

ǂ

= LAlt-’<’

Retroflexer (IPA)

 

 

LingfilSemitica

 

 

 

klusil/ plosive

ʈ

ɖ

t LAlt-’33’

d LAlt-’33’

nasal

ɳ

n LAlt-’33’

tremulant/ trill

 

 

flapp / tap, flap

ɽ

r LAlt-’33’

frikativa/ fricative

ʂ

ʐ

s LAlt-’33’

z LAlt-’33’

lateral frikativa/ lateral fricative

 

 

halvvokal/ approximant

ɻ

r Ctrl-’++’ / r Shift-Ctrl r LAlt-’33’

lateral halvvokal/ approximant

ɭ

l LAlt-’33’

Palataler (IPA)

 

 

LingfilSemitica

 

 

 

klusil/ plosive

c

ɟ

c

j Ctrl-’'’ Ctrl-’-’

nasal

ɲ

n Ctrl-’+’

tremulant/ trill

 

 

flapp / tap, flap

 

 

frikativa/ fricative

ç

ʝ

c LAlt-’'’

j LAlt-’22’ / j-Ctrl-’+’

lateral frikativa/ lateral fricative

 

 

halvvokal/ approximant

j

j

lateral halvvokal/ approximant

ʎ

l Ctrl-’++’

Velarer (IPA)

 

 

LingfilSemitica

 

 

 

klusil/ plosive

k

ɡ

k

g Ctrl-’+++’

nasal

 

 

tremulant/ trill

 

 

flapp / tap, flap

 

 

frikativa/ fricative

x

ɣ

x

g Ctrl-’++’

lateral frikativa/ lateral fricative

 

 

halvvokal/ approximant

ɰ

m Ctrl-’+++++’

lateral halvvokal/ approximant

ʟ

L Ctrl-’<’

tonande implosiva/ voiced impl.

ɠ

g LAlt-’11’

ejektiva/ ejective

k Shift-Alt-’'’

Uvularer (IPA)

 

 

LingfilSemitica

 

 

 

klusil/ plosive

q

ɢ

q

G Ctrl-’<’

nasal

ɴ

N Ctrl-’<’

tremulant/ trill

ʀ

R Ctrl-’<’

flapp / tap, flap

 

 

frikativa/ fricative

χ

ʁ

x Ctrl-’+’

R Ctrl-’<’ Shift Ctrl-’+’ Alt-’+’ (/R Ctrl-’++++++’)

lateral frikativa/ lateral fricative

 

 

halvvokal/ approximant

 

 

lateral halvvokal/ approximant

 

 

tonande implosiva/ voiced impl.

Ɠ

G LAlt-’11’

Faryngaler (IPA)

 

 

LingfilSemitica

 

 

 

klusil/ plosive

 

 

nasal

 

 

tremulant/ trill

 

 

flapp / tap, flap

 

 

frikativa/ fricative

ħ

ʕ

h Ctrl-’--’

Shift-Alt-’.’

lateral frikativa/ lateral fricative

 

 

halvvokal/ approximant

 

 

lateral halvvokal/ approximant

 

 

Glottaler (IPA)

 

 

LingfilSemitica

 

 

 

klusil/ plosive

ʔ

Shift-Alt-’,’

nasal

 

 

tremulant/ trill

 

 

flapp / tap, flap

 

 

frikativa/ fricative

h

ɦ

h

h LAlt-’11’

lateral frikativa/ lateral fricative

 

 

halvvokal/ approximant

 

 

lateral halvvokal/ approximant

 

 

 

Längd och betoning / Length and stress (IPA)

See also ”hook”, ”retroflex hook”, ”palatal hook”, ”small capitals”, ”curl”, ”turn”, ”invert”, ”breve”, ”dot”, ”superscript”, ”haček/circum”, ”tilde” and ”letter-like characters”.

ː = ’::’ [IPA long]

ˑ =  ’:::’ [IPA half long]

ːː =  ’::::’ [IPA extra long]

ˈ = ’¦¦’ [IPA primary stress] (RALT ’||’ ELLER/OR) ALT ’´’

ˌ = ’¦¦¦’ [IPA secondary stress] (RALT ’|||’ ELLER/OR) ALT ’´´’

Nasaliserad / Nasalised [Tilde (˜)] (IPA)

Tilde (˜) ovanför basbokstav skrivs genom ʼ˜ʼ (LALT ’¨’) / Tilde is written by ’˜’ (LALT ʼ¨ʼ).

Börja med basbokstaven. Tryck LALT ’¨’. Begin with the base character. Type LALT ’¨’.

Ex. 1: ã = ’a’ + ’˜’ (tilde över vokal markerar nasalisering)

Ex. 2: ñ = ’n’ + ’˜’ (muljerat n)

Anm.: För oOuU ger upprepad tryckning upphov till tilde under bokstaven: ṵ. For oOuU repeated typing results in a tilde below: ṵ (creak).

Pre/postnasaliserad / Pre/post nasalised [] (IPA)

IPA-symbolen för för- och efternasalisering är [ⁿ] vilket skrivs genom att första skriva ’n’ och sedan göra den liten och upphöjd (”superscript”) genom att trycka ’§’. The IPA symbol for pre- or post nasalised [ⁿ] is added by first typing ’n’ and then ’§’.

Ex. 1: ⁿk = ’n’ +’§’ + ’k’

Ex. 2: kⁿ = ’k’ + ’n’ +’§’

Faryngaliserad / Pharyngalised [ˤ] (IPA)

IPA-symbolen för faryngalisering är [ˤ] vilket skrivs genom att första skriva ’ʕ’ och sedan göra den liten och upphöjd (”superscript”) genom att trycka ’§’. The IPA symbol for pharyngalisation [ˤ] is added by first typing ’ʕ’ and then ’§’.

Ex.: tˤ = ’t’ + Shift-Alt ’.’ + ’§’

Labialiserad / Labialised [ʷ](IPA)

IPA-symbolen för labialisering är [ʷ] vilket skrivs genom att första skriva ’w’ och sedan göra den liten och upphöjd (”superscript”) genom att trycka ’§’. The IPA symbol for labialised [ʷ] is added by first typing ’w’ and then ’§’.

Ex.: tʷ = ’t’ + ’w§’

Palataliserad / Palatalised [ʲ] (IPA)

IPA-symbolen för palatalisering är [ʲ] vilket skrivs genom att första skriva ’j’ och sedan göra den liten och upphöjd (”superscript”) genom att trycka ’§’. The IPA symbol for labialised [ʲ] is added by first typing ’j’ and then ’§’.

Ex.: tʲ = ’t’ + ’j§’

Tonande-tonlös / Voiced-voiceless [Haček below (ˬ) – Ring (°)] (IPA)

1. Tonande / Voiced

Tecknet för tonande konsonant läggs till basbokstaven genom att upprepa ’◌̌’ tre gånger (’ˇˇˇ’). / The sign for voiced character is added to the base character by typing ’ˇˇˇ’.

2. Tonlös / Voiceless

Tecknet för tonlöshet är en ring under konsonanten. Växling ring (°) över/under basbokstav fås genom ALT ’o’ / The sign for voicelessness is a ring under the base character. A ring over/under toggle is achieved by ALT ʼoʼ.

Börja med basbokstaven. Tryck ALT ’oo’. Begin with the base character. Type ALT ʼooʼ.

Ex. 1: n̥ = ’n’ + ALT ’oo’

Ex. 2: ů = ’u’ + ALT ’o’

Anm.: åÅ kan även skrivas med å-tangenten.

Rem.: åÅ can also be typed by the å-key on the Swedish national keyboard.

Velariserad / Velarised [ˠ] (IPA)

IPA-symbolen för velarisering är [ˠ] vilket skrivs genom att första skriva ’ɣ’ och sedan göra den liten och upphöjd (”superscript”) genom att trycka ’§’. The IPA symbol for labialised [ˠ] is added by first typing ’ɣ’ and then ’§’.

Ex.: lˠ = ’l’ + ’g’ + Ctrl-’++’ + ’§’

Velariserad-faryngaliserad / Velarised-pharyngalised [Tilde (~)/ Tilde overlay] (IPA)

Tilde genom basbokstav (~) fås genom RALT ’¨’. Tilde overlay to the base character is achieved by RALT ’¨’.

Börja med basbokstaven. Tryck RALT ’¨’. Begin with the base character. Type RALT ’¨’.

Ex. 1: = ’n’ + RALT ’¨’ (~ markerar/marks velarisering/velarization [IPA])

Ex. 2: = ’b’ + RALT ’¨’ (velariserat b)

Dental/apical/laminal/linguo-labial (IPA)

De diakritiska tecknen för dental/apical/laminal/linguo-labial i IPA läggs till med Ctrl-’^’. The IPA diacritics for dental/apical/laminal/linguo-labial are added by typing Ctrl-’^’.

Ex. 1: t̪ = t + Ctrl ’^’

Ex. 2: t̺ = t + Ctrl ’^^’

Ex. 3: t̻ = t + Ctrl ’^^^’

Ex. 4: t̼ = t + Ctrl ’^^^^’

Centralised/rounded/advanced/retracted/raised/ATR (IPA)

De diakritiska tecknen för mid-centralised/rounded/advanced/retracted/raised/ATR i IPA läggs till med Ctrl-’,’. The IPA diacritics for mid-centralised/rounded/advanced/retracted/raised/ATR are added by typing Ctrl-’,’.

Ex. 1: e̽ = e + Ctrl ’,’ (mid centralised)

Ex. 2: e͓ = e + Ctrl ’,,’

Ex. 3: e̹ = e + Ctrl ’,’ (more rounded)

Ex. 4: e̜ = e + Ctrl ’,,’ (less rounded)

Ex. 5: u̟ = u + Ctrl ’,,,’ (advanced)

Ex. 6: i̠ = i + Ctrl ’,,,,’ (retracted)

Ex. 7: e̝ = e + Ctrl ’,,,,,’ (raised)

Ex. 8: e̞ = e + Ctrl ’,,,,,,’ (lowered)

Ex. 9: e̘ = e + Ctrl ’,,,,,,,’ (+ATR)

Ex. 10: e̙ = e + Ctrl ’,,,,,,,,’ (-ATR)

Anm.: IPA-symbolen för centralt uttalt är ett trema över vokalen: ë./ Rem.: The IPA sign for centralised is a dresis: ë.

Flåsuttal / Breathy (IPA  ̤ )

IPA-symbolen för flåsuttal är ett trema under basbokstaven: s̤, som skrivs genom upprepat trema. / Add the IPA sign for breathy pronunciation by repeating the dresis.

Ex.: s̤ = ’s’ + ’¨ ¨’

Anm./Rem.: Endast för/only for bcdfɡklmnprsʃtvxzZʒ.

Affrikata / Affricate (IPA ͡  )

Dubbel artikulation (affrikata) markeras genom att skriva ’# &’ mellan de tecken som berörs. Double articulation/affricate is marked by typing ’#&’ between the signs.

Ex.: k͡p = ’k#&p’

Stigande-fallande intonation / Rising-falling intonation (IPA and ↗)

Stigande/Rising: ↗ = ’-’ + ’>’ + ’+++++++’

Fallande/Falling: ↘ = ’-’ + ’>’ + ’+’

Palatal krok / Palatal hook (IPA)

Lägg till en palatal krok under basbokstaven genom att skriva LALT-’44’ (’$$’). Add a palatal hook under a character by typing LALT-’44’ (’$$’) after the base character.

Ex.: = ’b’ + LALT-’44’

Anm./Rem.: Endast för/only for bcdfɡklmnprsʃtvxzZʒ.

Retroflex krok / Retroflex hook (IPA)

Lägg till en retroflex krok under basbokstaven genom att skriva LALT-’33’ (’££’). Add a retroflex hook under base character by typing LALT-’33’ (’££’) after the base character.

Ex.: = ’a’ + LALT-’33’

Anm./Rem.: Endast för/only for aɑɗ'eɛɜəiɔʃuʒ.

Lock / Curl (IPA)

Lägg till en ”hårlock” på basbokstaven genom att skriva LALT-’22’ (’@@’). Add a curl to the base character by typing LALT-’22’ (’@@’) after the base character.

Ex.: ɕ = ’c’ + LALT-’22’

Implosiv krok / Implosive hook (IPA)

Lägg till en implosiv krok på basbokstaven genom att skriva LALT-’11’. Add an implosive hook to the base character by typing LALT-’11’ after the base character.

Ex.: ɓ = ’b’ + LALT-’11’

Ejektiv krok / Ejective hook (IPA)

Lägg till en ejektive krok efter basbokstaven genom att skriva Shift-Alt-’'’. Add an ejective hook after the base character by typing Shift-Alt-’'’ after the base character.

Ex.: pʼ = ’p’ + Shift-ALT-’'’

Liten versal / Small capital (IPA)

Små versaler erhålls genom att skriva CTRL-’<’ efter basbokstaven (endast versaler). Small capitals are achieved by typing CTRL-’<’ after the base character (only a capital letter).

Ex.: ᴀ = ’A’ + CTRL-’<’

4. Macron  (ˉ)

Växling low/middle eller high/middle macron (”macron toggle”) med CTRL ’-’. Toggling between low/middle or high/middle macron with CTRL ’-’.

Bokstäver får genom denna växling flera varianter: med låg/medel/hög/utan macron. T.ex. för b: 1) ḇ, 2) ƀ, 3) b̄, 4) b. Sista tryckningen tar alltid bort macron. Varianternas utseende varierar med bokstaven. Vokaler har vanligen de tre lägena: högt/ lågt/utan macron (ex.: ā, a̱, a).

This toggle turns a consonant into one of several variants: low/middle/high/none (or high/middle/none), depending on the base character. Ex. for b: 1) ḇ, 2) ƀ, 3) b̄, 4) b. The last press of the key always removes the macron. Vowels usually have the three variants high/low/none macron (ex.: ā, a̱, a).

Ex. 1: ṯ = ’t’ + CTRL ’-’

Ex. 2: ḡ =’g’ + CTRL ’-’

Ex. 3: ƀ = ʼbʼ + CTRL ʼ-ʼ + ʼ-ʼ

Ex. 4: ā = ʼaʼ + CTRL ʼ-ʼ

Ex. 5: e̱ = ʼeʼ + CTRL ʼ-ʼ + ʼ-ʼ

Ex. 6: ḗ = ʼeʼ + CTRL ʼ-ʼ + ʼ´ʼ eller/or ʼeʼ + ʼ´ʼ + CTRL ʼ-ʼ

Ex. 7: ø̄ = ALT ʼöʼ + CTRL ’-’

5. Breve (˘)

Växling hög/låg breve (˘) och inverterat breve görs genom SHIFT CTRL bindestreck (SHIFT CTRL ’-’) / High/low breve and inverted breve toggle by SHIFT CTRL ’-’

Börja med basbokstaven. Skriv till breve genom att trycka SHIFT CTRL ’-’. Skriv inverterat breve genom att upprepa tryckningen. Låga breven fås genom ytterligare tryckningar. Begin with the base character. Type breve by SHIFT CTRL ʼ-ʼ. Change it to inverted breve by repeating the key. Low breves are achieved by further repeating.

­Ex. 1: ă = ’a’ + SHIFT CTRL ’-’

Ex. 2: ȃ = ’a’ + SHIFT CTRL ’-’ + ʼ-ʼ

Ex. 3: ĕ̀  = ’e’ + SHIFT CTRL ’-’ + ’`’ eller/or ’e’ + ’`’ + SHIFT CTRL ’-’

Ex. 4: ğ = ’g’ + SHIFT CTRL ’-’ (ğ används i turkiska, ej att förväxla med arabiskt ǧ/ğ is used in Turkish, not to be confused with Arabic ǧ)

Ex. 5: u̯ = ’u’ + SHIFT CTRL ’-’ + ʼ-ʼ + ʼ-ʼ

Ex. 6: i̮ = ’i’ + SHIFT CTRL ’-’ + ʼ-ʼ + ʼ-ʼ + ʼ-ʼ

6. Punkt under-över / Dot low-high

Växling punkt under/över bokstav görs genom CTRL apostrof (') / Toggle dot low/dot high is done by CTRL ʼ'ʼ.

Många bokstäver får härigenom tre lägen: 1) punkt under, 2) punkt över, 3) utan punkt. Börja med basbokstaven. Skriv till punkten genom att trycka CTRL ’'’.

By this toggle three variants are achieved for many characters: 1) dot below, 2) dot above, 3) no dot. Begin with the base character. Then type CTRL ’'’.

Ex. 1: ṣ = ’s’ + CTRL ’'’

Ex. 2: ạ (velariserat/velarized a) = ’a’ + CTRL ’'’

Ex. 3: ụ́ = ’u’ + CTRL ’'’ + ’´’ eller/or ’u’ + ’´’ + CTRL ’'’

Ex. 4: ḏ̣ = ’d’ + CTRL ’-’ + CTRL ’'’  eller/or  ’d’ + CTRL ’'’ + CTRL ’-’

Ex. 5: θ̣ = RALT ’t’ + CTRL ’'’

Ex. 6: ġ = ’g’ + CTRL ’'’ (for g, the toggle produces first ġ, then g̣)

7. Superscript/subscript

Växling superscript/subscript åstadkoms med §-tangenten. Toggle superscript/subscript is achieved by typing the §-key.

Börja med basbokstaven. Tryck på §-tangenten. Begin with the base character. Type the §-key.

Ex. 1: ᵃ = ’a’ + ’§’

Ex. 2: t³ = ’t3’ + ’§’

Ex. 3: F₃ = ʼF3ʼ + ʼ§§ʼ

 

Anm. 1: Detta är ”riktiga” super/subscripttecken (ej en deformering av normalstora tecken).

Anm. 2: Tyvärr finns inte å som ett unikt tecken i unicode. Använd i stället Words superscriptfunktion (”upphöjd”).

Rem. 1: Those are real separate superscript and subscript characters (not deformed base characters).

Rem. 2: There is no unique å in unicode. Use instead Word’s superscript function (a deformation of ’å’).

8. Haček/cirkumflex (ˇ/^/ˬ / ̭)

Växling haček/cirkumflex (ˇ/^/ˬ / ̭) sker genom ’^’ (SHIFT ʼ¨ʼ). A haček/circum toggling (ˇ/^/ˬ / ̭) is performed by ’^’.

Många bokstäver har tre lägen: 1) med haček (äv. kallad ”caron”), 2) med cirkumflex, 3) utan vare sig haček eller cirkumflex. Börja med basbokstaven. Tryck på ’^’. Many characters by this toggle receive three variants: 1) with haček, 2) with circum, 3) neither haček nor circum. Begin with the base character. Type ʼ^ʼ.

Ex. 1: ǧ = ’g’ +’^’

Ex. 2: â = ’a’ +’^^’

Ex. 3: s̬ = ’s’ + ’^^^’

Ex. 4: ḽ = ’l’ + ’^^^^’

9. Cedilla (¸)

Cedilla (¸) fås genom LALT ’'’ / You add cedilla by typing LALT ’'’ after the base character.

Börja med basbokstaven. Tryck LALT ’'’ (LALT apostrof).

Begin with the base character. Then type LALT ’'’.

Ex.: ç = ’c’ + LALT ’'’; ȩ = ’e’ + LALT ’'’

10. Komma under / Comma below

Kommatecken under fås genom ’,,’ /Add comma below by typing ’,,’.

Börja med basbokstaven. Tryck sedan ’,,’. Begin with the base character. Then type ’,,’ (comma twice).

Upprepa tryckningen och komma under ersätts av höger halvring och sedan vänster halvring. Repeated typing results in right half-ring below and then left half-ring below.

Ex. 1: ķ = ’k,,’

Ex. 2: ḗ̦ = e + ’_’ + ’´’ + ’,,’

Ex. 3: e̹ = e +’,,,’

Ex. 4: e̜ = e +’,,,,’

 

Anm. 1/Rem. 1: ’g,,’ will result in ģ (inverted comma above).

Anm. 2: För de flesta tecken finns det en skillnad mellan cedilla (ş) och komma under (ș). /Rem. 2: For most characters there is a difference between cedilla (ş) and comma below (ș).

11. ”Bokstavsliknande” tecken / ”Letter-like” characters

”Bokstavsliknande” tecken fås genom att trycka CTRL ’+’ upprepade gånger efter basbokstaven. ”Letter-like” characters are achieved by repeated typing of CTRL ’+’ after the base character.

Börja med basbokstaven. Tryck CTRL ’+’ tills önskad bokstav framträder.

Begin with the base character. Type CTRL ’+’ until the required character is displayed.

Ex. 1: β = ’b’ + CTRL ’+’

Ex. 2: ᶀ = ’b’ + CTRL ’++’

Ex. 3: ʤ = ’d’ + CTRL ’+++++++++’

Ex. 4: ɣ = ’g’ + CTRL ’++’

Ex. 5: ˠ = ’g’ + CTRL ’++’ + ’§’ (cf. above)

Ex. 6: ʃ = ’s’ + CTRL ’+++’

Ex. 7: ≠ = ’=’ + CTRL ’++’

 

Anm. 1: Användaren rekommenderas att experimentera med olika kombinationer av basbokstav och CTRL-plustecken. The user is recommended to experiment with several combinations of base character and ”CTRL-pluses”.

Anm. 2: På detta sätt blir många (men inte alla) IPA-tecken tillgängliga genom LingfilSemitica (se vidare The International Phonetic Association). För renodlat IPA-skrivande se även tangentbordet IPA Unicode för Keyman Desktop (kan hämtas på www.sil.org). Teckensnittet Charis SIL kan användas för alla IPA-tecken.
In this way several (but not all) IPA signs are available with LingfilSemitica (cf. The International Phonetic Association). For full-fledged IPA writing, consider to use the keyboard routine IPA Unicode for Keyman Desktop (available from www.sil.org). The font Charis SIL is usable for all IPA signs.

12. Rotera tecken / Turn a character

Vissa tecken kan vridas ett kvarts eller halvt varv genom att trycka på SHIFT CTRL ’+’. Some characters can be turned clockwise by typing the SHIFT CTRL ’+’ after the base character.

Börja med basbokstaven. Tryck sedan SHIFT CTRL ’+’. Begin with the base character. Then type SHIFT CTRL ’+’.

Ex. 1: ¡ = ’!’ + SHIFT CTRL ’+’

Ex. 2: ¿ = ’?’ + SHIFT CTRL ’+’

Ex. 3: ʞ = ’k’ + SHIFT CTRL ’+’

Ex. 4: × = ’+’ + SHIFT CTRL ’+’

13. Spegelvänd tecken / Invert (mirror) a character

Spegelvänd ett tecken genom en vågrätt genom ALT-’+’-tangenten. Invert (mirror) a character horisontally by typing the ALT-’+’ key.

Ex.: ƨ = ’s’ + ALT-’+’

14. Ogonek (˛)

Ogonek tillfogas genom att skriva ’¤’ efter basbokstaven. Add ogonek by typing ’¤’ after the base character.

Ex.: ǫ = ’o¤’

15. Caron – Horn

Caron (vid konsonant) eller ”horn” (vid vokal) fås genom att skriva SHIFT CTRL-’'’ efter basbokstaven. Add caron (at consonants) or horn (at vowels) by typing CTRL  SHIFT-’'’ after the base character.

Ex.: ť = ’t’ + SHIFT CTRL ’'’

Ex.: ʼn = ’n’ + SHIFT CTRL ’'’

Ex.: ơ = ’o’ + SHIFT CTRL ’'’

Anm. 1/Rem. 1: Caron finns bara för dlLnt./Caron can be added only to dlLnt.

Anm. 2/Rem. 2: Horn kan endast tillfogas varianter av o och u, t.ex. Ứ./Horn can be added only to variants of o and u, for example Ứ.

16. Akut-grav efter bokstav / grave-acute after

Separat (högerställd) låg/hög grav/akut accent (växling) åstadkoms genom att skriva SHIFT CTRL ALT-’´’ efter basbokstaven. Toggle low/high grave/acute by typing SHIFT CTRL ALT -’´’ after the base character.

Ex. 1: mˎ = ’m’ + SHIFT CTRL ALT -’´’

Ex. 2: ṣˊ = ’ṣ’ + SHIFT CTRL ALT -’´´´´’

17. Snedstreck / Slash overlay

Snedstreck genom en bokstav tillfogas genom att skriva CTRL -’/’ efter basbokstaven. Add a stroke (slash) through a character by typing CTRL -’/’ after the base character.

Ex.: Ⱦ = ’T’ + CTRL-’/’

Anm./Rem.: Endast för/only for aAcCeElLʟoOóÓtT.

18. Krok över / Hook above

Krok (hook) över bokstav tillfogas genom att skriva SHIFT ALT-’?’ efter basbokstaven. Add Hook above by typing SHIFT ALT-’?’ after the base character.

Ex.: ả = a + SHIFT ALT-’?’

19. Krok vidhängd / Hook

Lägg till krok till basbokstaven genom att skriva LALT-’55’ (’€€’). Add a hook to base character by typing LALT-’55’ (’€€’) after the base character.

Ex.: Ȥ = ’Z’ + ALT-’55’

20. Bokstav över / Combining letter above

Bokstav över föregående bokstav erhålls genom att skriva den tänkta överbokstaven efter basbokstaven och trycka CTRL ’3’. Combining letter above preceding letter is achieved by typing the ”above letter” after the base character and then typing CTRL ’3’.

Ex. 1: cͤ = ’ce’ + CTRL ’3’

Ex. 2: ʬ = ’ww’ + CTRL ’3’

Anm./Rem.: Endast för/only for the ”above letters” acdehimortuvx.

21. Bråktal / Fractions

½ = ’1/2’ + BLANKSTEG/SPACE

¼ = ’1/4’ + BLANKSTEG/SPACE

¾ = ’3/4’ + BLANKSTEG/SPACE

⅓ = ’1/3’ + BLANKSTEG/SPACE

⅔ = ’2/3’ + BLANKSTEG/SPACE

⅕ = ’1/5’ + BLANKSTEG/SPACE

⅖ = ’2/5’ + BLANKSTEG/SPACE

⅗ = ’3/5’ + BLANKSTEG/SPACE

⅘ = ’4/5’ + BLANKSTEG/SPACE

⅙ = ’1/6’ + BLANKSTEG/SPACE

⅚ = ’5/6’ + BLANKSTEG/SPACE

⅛ = ’1/8’ + BLANKSTEG/SPACE

⅜ = ’3/8’ + BLANKSTEG/SPACE

⅝ = ’5/8’ + BLANKSTEG/SPACE

⅞ = ’7/8’ + BLANKSTEG/SPACE

22. Redaktionella tecken / Editorial signs

˹ = CTRL ʼ8ʼ

˺ = CTRL ʼ9ʼ

˻ = SHIFT CTRL ʼ8ʼ

˼ = SHIFT CTRL ʼ9ʼ

(citationstecken/right quotation mark) = ʼ"’+"ʼ (loop by repeating ʼ"ʼ)

“ = ʼ"ʼ+ʼ"ʼ+ʼ"ʼ

  = ʼ"ʼ+ʼ"ʼ+ʼ"ʼ+ʼ"ʼ

  = ʼ"ʼ+ʼ"ʼ+ʼ"ʼ+ʼ"ʼ+ʼ"ʼ

 

’ (enkelt citationstecken/single quotation mark) =’'’+’'’ (loop by repeating ʼ'ʼ)

‘ = ’'’+’'’+’'’

‛ = ’'’+’'’+’'’+’'’

‚ = ’'’+’'’+’'’+’'’+’'’

ʼ (apostrof/apostrophe) = SHIFT ALT ’'’ (loop by repeating ʼ'ʼ)

' = SHIFT ALT ’'’ + ’'’ (also just ’'’)

ʽ = SHIFT ALT ’'’ + ’'’ + ’'’

ʻ = SHIFT ALT ’'’ + ’'’ + ’'’ + ’'’

[Note: single right quotation mark and apostrophe look graphically the same (in Charis SIL) but are technically speaking different characters (having distinct unicodes)]

« = ’<’ + ’<’

» = ’>’ + ’>’

ǂ = ’=’ + ’|’ (LALT ’<’)

­­­­ (”hårt bindestreck”/”hard hyphen”) = LALT ’-’ [förhindrar radbrytning/prohibits line break]

– (”en dash”) = ’-’ + ’-’

— (”em dash”) = ’-’ + ’-’ + ’-ʼ

© = ’(c)’ or ’(C)’

® = ’(r)’ or ’(R)’

™ = ALT CTRL ’t’

✓ = ’BOCK’ + BLANKSTEG/SPACE

✓ = ’CHECK’ + BLANKSTEG/SPACE

† = ’DOLK’ + BLANKSTEG/SPACE

† = ’DAGGER’ + BLANKSTEG/SPACE

‡ = ’††’

• = ’BULLET’ + BLANKSTEG/SPACE

‣ = ’TRIANGLE’ + BLANKSTEG/SPACE

‣ = ’TRIANGEL’ + BLANKSTEG/SPACE

ǂ = ’=’ + LALT-’<’

� = ’????’

= LALT ’[[’

= LALT ’]]’

23. Matematiska symboler / Mathematical symbols

± = ’+-’

∓ = ’-+’

÷ = ’-:’

× = ’+’ + SHIFT CTRL ’+’

≡ = ’==’

≤ = ’=<’

≥ = ’>=’

~ = ALT ’¨’ (blanksteg måste föregå / a space is needed before)

≈ = ’~~’

≠ = ’=/’

∞ = ’8+’ ELLER/OR + CTRL ’+++’ (cf. above)

√ = ’ROT ’

∫ = ’INT ’

∑ = ’SUM ’

∙ = ’MULT ’

× = ’++’

‰ = ’%%’

∅ (empty set symbol) = SHIFT ALT ’0’ ELLER/OR ’0’+CTRL ’+’

° = SHIFT ALT ’o’ (grader / degree temperature)

24. Några specialtecken / Some special characters

(”loop” means that repeating the last key will result in a new character and finally return to the base character)

ʾ = ALT ’,’ [ʾālef, hamza]

ʿ = ALT ’.’ [ʿayin]

ʔ = SHIFT ALT ’,’ [ʔālef, hamza]

ʕ = SHIFT ALT ’.’ [ʕayin]

æ = ALT ’ä’ (ex.: ǣ̀ = ALT ’ä’ + SHIFT ’-’ + ’`’)

β = ’b+’

ð = ’d’ + CTRL ’++’ or ALT ’d’

δ = ’d+’

ɛ = CTRL ’ä’

Ɛ = SHIFT-CTRL ’ä’

ǝ = ALT ’e’

Ə = SHIFT-LALT ’e’

Ǝ = SHIFT-RALT ’e’

ɸ = ’f’ + CTRL ’+’

ɣ = ’g’ + CTRL ’++’ or CTRL ’g’

ˠ = ’ɣ§’ (gamma superscript)

ḫ = ALT ’h’

ı = ALT ’i’ (turkiskt i utan prick/Turkish i without dot)

İ = SHIFT ALT ’i’

ł = ALT ’l’

ʎ = ’l’ + CTRL-’++’

λ = ’l’ + CTRL ’+’

µ = ’m’ + CTRL ’+’ or ALT ’m’

ø = ALT ’ö’

∅ (empty set symbol) = SHIFT ALT ’0’ ELLER/OR ’0’+CTRL ’+’

° = SHIFT ALT ’o’ (grader / degree temperature)

œ = CTRL ’ö’

ʃ = ’s’ + CTRL ’+++’

ß = ʼsʼ + ʼsʼ + ʼsʼ

θ = ’t’ + CTRL ’+’ or RALT ’t’

θ̣ = RALT ’t’ + CTRL ’'’

χ = ’x’ + CTRL ’+’

ʒ = ’z’ + CTRL ’+’

 

′ (”prim” /prime) = CTRL ’  ́’

″ (”bis”) = CTRL ’  ́’ + ’  ́’

‴ (”tris”) = CTRL ’  ́’ + ’  ́’ + ’  ́’

⁗ (”kvadrupel prim") =   ́’ +   ́’ +   ́’ +   ́’

‵ (”omvänd prim”/reversed prime) = SHIFT CTRL ’  ́’

‶ (”omvänd bis”) = SHIFT CTRL ’  ́’ + ’  ́’

‷ (”omvänd tris”) = SHIFT CTRL ’  ́’ + ’  ́’ + ’  ́’

 

ǂ = ’=’ + ’|’ (LALT ’<’)

¦ = RALT ’<’¦

| = LALT ’<’

ǀ = ’||’ (LEFT-ALT ’<<’)

ǁ = ’|||’ (LEFT-ALT ’<<<’)

« = ’<’ + ’<’

» = ’>’ + ’>’

→ = ʼ-ʼ + ʼ>ʼ

← = ʼ<ʼ + ʼ-ʼ

↘ = ʼ→ʼ + ʼ+ʼ (loop by repeating ʼ+ʼ)

↓ = ʼ↘ʼ + ʼ+ʼ

↙ = ʼ↓ʼ + ʼ+ʼ

↖ = ʼ←ʼ + ʼ+ʼ

↑ = ʼ↖ʼ + ʼ+ʼ

↗ = ʼ↑ʼ + ʼ+ʼ

↔ = ’<->’

↕ = ’↔+’ (rotate 90°)

↚ = ’<-/’

↛ = ’->/’

⇒ = ʼ=ʼ + ʼ>ʼ

⇐ = ʼ<ʼ + ʼ=ʼ

⇓ = ʼ⇒ʼ + ʼ+ʼ (loop by repeating ʼ+ʼ)

⇐ = ʼ⇓ʼ + ʼ+ʼ

⇑ = ʼ⇐ʼ + ʼ+ʼ

⇔ = ’<=>’

⇕ = ’ ⇔+’ (rotate 90°)

~ = SHIFT RALT ’¨’

¬ (not_sign) = RIGHT CTRL RALT ’-’

– (”en dash”) = ’-’ + ’-’

— (”em dash”) = ’-’ + ’-’ + ’-ʼ

© = ’(c)’ or ’(C)’

® = ’(r)’ or ’(R)’

⟦ = ’[[’

⟧ = ’]]’

25. Om sammansatta tecken i unicode / A remark on combined characters

Unicodestandardens uppsättning av unika separata tecken har utnyttjats i LingfilSemitica. Sammansatta tecken har använts endast när ett motsvarande unikt tecken inte funnits att tillgå i Unicode. Exempel: ḗ finns som ett enda tecken i Unicode och nås från LingfilSemitica genom att trycka ’e’ + SHIFT ’-’ + ’´’. Däremot finns inte ā́ som ett enda tecken i Unicode. Det ’ā́’ som fås genom att trycka ’a’ + SHIFT ’-’ + ’´’ är därför tekniskt sett ”sammansatt” av ’ā’ + ’´’. Skillnaden kan ha stor betydelse i program som har svårt att hantera sammansatta tecken, som t.ex. Powerpoint. Användaren kan testa om ett tecken är sammansatt genom att placera markören direkt efter tecknet och trycka på BACKSPACE. Ett unikt tecken suddas ut med en enda tryckning, medan ett sammansatt försvinner stegvis, ”del för del” (vid ā́ försvinner först accenten, sedan ā).

The unicode set of unique separate characters has been fully utilized in LingfilSemitica. Combined characters (two separate signs into one shape) are formed only when a corresponding unique character does not exist in the unicode standard. Example: ḗ exists as one character in Unicode and is achieved with LingfilSemitica by typing ’e’ + SHIFT ’-’ + ’´’. In contrast, ā́ as one sign does not exist in Unicode. The ’ā́’ that is achieved by typing ’a’ + SHIFT ’-’ + ’´’ is technically speaking ”combined” by ’ā’ + ’´’. The difference is important in software programs that show difficulties handling combined characters, like Powerpoint 2003. The user can test whether a character is ”combined” or not by placing the cursor directly after the character in Word and press BACKSPACE. A unique character will be deleted in one step, but a combined character is deleted step by step (in case of ā́ the accent is deleted first, then the ā).